میزگرد: بسیج و کارامدسازی نظام
49 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : مطالعات راهبردی بسیج ) بهار 1388 - شماره 42 (24 صفحه - از 7 تا 30)
تعداد شرکت کننده : 0