گرایش های عمده فکری سیاسی مسلمانان در تاریخ و جهان اسلام و ایران
51 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » بهار 1380 - شماره 51 (30 صفحه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانش سیاسی در تاریخ و جهان اسلام و ایران، از حیث روند زمانی، دو سیر کی را از ابتدا تاکنون طی نموده است:یکی سیر حیات تفکر سیاسی، در طول قرون اولیه و میانی یعنی تا اواخر قرن ششم هجری. دیگر سیر تجدید حیات تفکر سیاسی مربوط به قرون متأخر و زمان معاصر.هر یک از این دو سیر، دارای چند مرحله اصلی هستند.اندیشه و دانش سیاسی در دوران شکوفایی خوش به ویژه طی قرون میانی، از حیث گستره و عمق، به چهار گرایش عمده تقسیم می‌گردد:1.گرایش فلسفی سیاسی؛2.گرایش علمی سیاسی؛3.گرایش فقهی سیاسی؛4.گرایش فنی(عملی)سیاسی.مقاله حاضر به بررسی گذرای چیستی و اهم مسایل هر یک از این گرایش‌های گوناگون اندیشه و دانش سیاسی می‌پردازد.همچنین پیشینه، پیدایی و سیر تحولات آنها را روشن می‌نماید.کما اینکه پیشتازان، بنیان‌گذاران و پیروان و شخصیت‌های شاخص هر گرایش و آثار برجسته در این زمینه‌ها را معرفی می‌کند.در عین حال به ساختار دانش سیاسی متشکل از گرایش‌های چهارگانه مزبور می‌پردازد.ساختاری بسان یک نظام علمی واحد و فرابردی به هم پیوسته که از تعامل ذهن و نظر با عین و عمل سیاسی حاصل می‌گردد. واژگان کلیدی: گرایش‌های فکری سیاسی، فلسفه سیاسی، علم سیاسی، فقه سیاسی، مدیریت سیاسی، اسلام، ایران.