روش شناسی فارابی در علم مدنی
50 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » تابستان 1382 - شماره 22 (38 صفحه - از 97 ت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریه و گرایش علمی مدنی فارابی، با توجه به برخورد بنیادین، فراگیر، نظام‌مند و غایی در عرصه عین یا پدیده مدنی، ذهن یا تعقل مدنی و علم یا یافته‌های مدنی و حتی عمل یا روابط و رفتار مدنی، ظرفیت بالایی برای باز سازی دوران جدید و پیش روی دارد و کارآیی روزافزونی می‌یابد. این نظریه با رویکردی مستقل و معتدل، قابلیت والایی برای ورود به چالش علمی سیاسی، اجتماعی معاصر و پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و عملی حاضر دارد. گرایش علمی مدنی فارابی، به عنوان جهتی مستقل، جایگزین مناسب روش طبیعت انگار پوزیتیویستی و رویکرد ضد طبیعت‌گرای هرمنوتیکی، از جهت معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و علمی اجتماعی و سیاسی بوده و برای رفع یا کاهش جهت‌گیری‌های یک سویه افراطی یا تفریطی و متعارض چالش علمی ـ سیاسی جاری و آتی می‌باشد. واژگان کلیدی: روش، روش‌شناسی، فارابی، علم مدنی، عقل‌گرایی، نقد پوزیتیویسم، هرمنوتیک، استقرا، تجربه گرایی.