کلیات رهیافت راهبردی قرآن با تاکید بر سوره حمد
56 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » پاییز 1381 - شماره 19 (22 صفحه - از 17 تا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیاست، سامان دهی و راهبرد جامعه است. مکتب اسلام، دارای نظریه و نظام مدنی و سیاسی است. نظریه و نظامی راهبردی، یعنی بنیادین، جامع و همه جانبه، سازوار و غایی است، و در نتیجه نظریه و نظام سیاسی متعادل و متعالی انسانی و الهی و رو در روی نظرات و نظامات نامتعادل و نامتعالی قرار دارد. قرآن به عنوان کتاب مکتب اسلام، عهده‌دار تبیین مبانی این نظریه و نظام سیاسی است. لازمه قرآن پژوهی سیاسی و قرآن‌شناسی سیاسی و همچنین سیاست پژوهی و سیاست‌شناسی قرآن و قرآنی، ابتدا شناخت‌شناسی سیاسی قرآن و آن گاه سیاست‌شناسی قرآن یا قرآن‌شناسی سیاست است. شناخت‌شناسی، اعم از معرفت‌شناسی، منبع‌شناسی (عقل، وحی و عرف یا علم تجربی سیاسی)، روش‌شناسی و موضوع‌شناسی سیاسی قرآن می‌باشد. سیاست‌شناسی قرآن، اعم از کالبد شکافی و شناخت ساختار سیاسی قرآن است. کالبد شکافی سیاسی قرآن، به شکل سوره‌شناسی راهبردی، عملی می‌گردد. سوره حمد، پیش درآمد، اساس و گزیده راهبردی قرآن به نظر می‌آید. رهیافت راهبردی سوره حمد، شامل روش‌شناسی سیاسی، تجزیه راهبردی و سرانجام تحلیل راهبردی سوره حمد است. مقاله حاضر صرفا به تحلیل راهبردی سوره حمد می‌پردازد. واژگان کلیدی: رهیافت راهبردی، قرآن، اسلام، سوره حمد، سیاست، نظریه سیاسی، نظریه نظام سیاسی و تفسیرسیاسی.