گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران
50 بازدید
محل نشر: سیاست » پاییز 1388 - شماره 11 (24 صفحه - از 267 تا 290)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
جهان فرهنگی،شبکه‌ای از پیش‌فرض‌هایی است که به گونه‌ای شهودی حاضر هستند و مانند پیش‌زمینه‌ای بحث‌ناپذیر،تحلیل‌ناپذیر و کلی در پس آگاهی اندیشه‌گران ایرانی قرار می‌گیرد.این شبکه‌ قواعد سازنده گفتارهای سیاسی جدید ایران را در بردارد.مقاله حاضر در صدد است گفتارهای سیاسی جهان‌ فرهنگی جدید ایران را در سه گفتار سیاسی پیشرفت‌گرا،هویت‌طلب و معاصر معرفی کند.هریک از گفتارهای سیاسی فوق دارای چالش اساسی و ویژگی‌هایی است.چالش اساسی از نظر پیشرفت‌گرایان، عقب‌ماندگی جامعه ایران و تلاش برای رفع آن است و ویژگی آن ارتباط نخبگان فکری و سیاسی می‌باشد.اما هویت‌طلبی دغدغه اساسی جهان فرهنگی ایران جدید را مساله هویت و تعریف هویت ایران جدید می‌داند. هویت‌طلبی برخلاف پیشرفت‌گرایی گفتار رویارویی نخبگان فرهنگی و سیاسی است.گفتار سیاسی معاصر چالش اساسی گفتار خود را رابطه سنت و تجدد معرفی می‌کند و ویژگی آن مطالعات آکادمیک می‌باشد. واژگان کلیدی: جهان فرهنگی-گفتار سیاسی-پیشرفت‌گرایی-هویت‌طلبی-معاصر