غرب ، رسانه و سازه معنایی انتظار در روابط بین الملل ؛ گفتاری در موانع و آسیب های زمینه سازی در عرصه رسانه
46 بازدید
محل نشر: مشرق موعود » زمستان 1389 - شماره 16 (10 صفحه - از 81 تا 90)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
از آن‌جا که بین نظام جمهوری اسلامی ایران، اندیشۀ انتظار و زمینه‌سازی ظهور، ارتباطی محکم برقرار است، مفهوم شیعی انتظار در زمان حاضر به همراه خود، پژواک‌هایی در عرصۀ روابط بین‌المللی داشته است. از این‌رو مسئلۀ زمینه‌سازی به عنوان سازه ‌ای معنایی در موازات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در بعد رسانه‌ای، اعتقاد به اندیشۀ انتظار و توجه به زمینه‌سازی در جهت ظهور امام زمان دست‌مایۀ خوانش‌هایی قرار گرفته است که بر اساس آن‌ها، این اندیشه محرکه و موجبۀ ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران در پی‌گیری سیاست خارجی است که پیامدی جز متزلزل کردن به اصطلاح امنیت بین‌المللی نخواهد داشت. بدین منظور، با ارائۀ تفاسیری مکانیکی از انتظار و مسئلۀ زمینه‌سازی در سطح رسانه‌ای، تفسیری کژدیسه از این مفاهیم القا می‌گردد، به نحوی که انتظار و زمینه‌سازی به عنوان سازه‌های معنایی متداول در سطح جهانی، با تروریسم، تلاش برای دست‌یابی به سلاح‌های کشتار جمعی و... به یادآورندۀ هرگونه اقدام وحشت‌انگیز در نظر آورده شود. هدف این نوشتار، تبیین نحوۀ این سوءاستفاده و امکان تصحیح این فهم کژدیسه از سازه‌های معنایی انتظار و زمینه‌سازی در فضای رسانه‌ای و سیاسی بین‌المللی است. واژگان کلیدی: انتظار، زمینه‌سازی، سازۀ معنایی، سازه‌انگاری، سیاست بین‌الملل، ایدئولوژی، رسانه، فهم کژدیسه، جمهوری اسلامی ایران