مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید
48 بازدید
محل نشر: سیاست » دوره چهلم، تابستان 1389 - شماره 2 (16 صفحه - از 135 تا 150)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شرق و غرب واژگانی هستند که پیشینه طولانی در ادبیات و اندیشه‌ی ایرانیان دارند.با پذیرش‌ همراهی ادبیات و اندیشه به این نکته پی می‌بریم که ریشه‌ی این اصطلاحات از کجا وارد ادبیات‌ ما شده است.مفهوم شرق و غرب نخستین بار توسط عرفا به کار گرفته شد.این واژه‌ها در مسیر تاریخی خود چندین بار تغییر معنا یافته و در نهایت به فضای جدید رسیده‌اند.تمرکز این مقاله‌ بررسی این دو واژه در اندیشه فردید است،این‌که فردید چگونه با بهره‌گیری از ادبیات چپ و ادبیت عرفانی سرزمین خود این دو واژه را بازتولید می‌کند و در دنیای مدرن و در تقابل با آن‌ معنای جدید به آنها می‌دهد.بررسی این دو واژه در گرو شناخت ادوار تاریخ از نظر فردید می‌باشد.به تعبیری بحث از حقیقت غرب‌زدگی مستلزم بحث از ادوار تاریخ است. واژگان کلیدی: شرق،غرب،ادبیات،اندیشه،ادوار،تاریخ،فلسفه‌