تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1378 
علوم سیاسی 
تربیت مدرس 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00