سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران 
عضو هیئت علمی (استادیار) گروه علوم سیاسی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
عضو هیئت امنای 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی 
تدریس 
موسسه آموزشی عالی باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه مفید(ره) 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی